Prima pagină   |   Harta site-ului   |  Flux RSS    |   Contacte

Prima pagină  »  Primaria  »  Regulamentul de organizare şi funcţionare primăriei satului Talmaza
Regulamentul de organizare şi funcţionare primăriei satului Talmaza

                                                 APROBAT:

Prin decizia Consiliului local Talmaza

Nr.1.2 din 28.07.2015

 

 

                                                       REGULAMENT

                      DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A PRIMĂRIEI

                         SATULUI TALMAZA, RAIONUL ȘTEFAN VODĂ

 

În temeiul art.40(1) al Legii privind administrația publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, Consiliul Local Talmaza probă prezentul Regulament de organizare și funcționare a Primăriei satului Talmaza.

                                           II.DISPOZIȚII GENERALE

 

1. Primăria s.Talmaza se organizează și funcționează potrivit Legii privind admnistrația publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006 și prezentul Regulament de organizare și funcționare.

2.Primăria satului Talmaza este o instituție publică cu activitate permanentă, care duce la îndeplinirea deciziilor Consiliului local și soluționează problemele curente ale cetățenilor satului. În activitatea sa Primăria se conduce de Constituția Republicii Moldova, Legea privind administrația publică locală, de decretele Președintelui Republicii Moldova, Hotărîrile Guvernului , legile Parlamentului Republicii Moldova.

3.Activitatea Primăriei se bazează pe examinarea constructivă și soluționarea colegilor a problemelor, luîndu-se în considerație opinia publică, pe responsabilitatea personală a funcționarilor și salariaților Primăriei pentru elaborarea, adoptarea și realizarea deciziillor Consiliului, dispozițiilor primarului.

4. Prezentul Regulament stabilește procedura de desfășurare a activității insituției și atribuțiile personalului de specialitate și administrativ a Primăriei.

5. Primarul, viceprimarul, secretarul consiliului împreună cu personalul Primăriei asigură conducerea operativă a problemelor satului; gestionează și răspund de treburile publice, în interesul cetățenilor satului.

6. Structura organizatorică a Primăriei, precum și numărul de posturi sunt cele prevăzute în organigrama aprobată prin decizia Consiliului local, care face parte integrantă din prezentul Regulament.

7. Primăria satului dispune de un sediu, de patrimoniu propriu și de mijloace materiale și financiare necesare funcționării în condiții de eficiență.

8. Sediul Primăriei se află în satul Talmaza, str.27 august nr.182.

9. Finanțarea Primăriei satului se asigură din bugetul local, din impozitele și taxele locale insituite potrivit legii și alte venituri proprii.

10. Paatrimoniul propriu al Primăriei satului este format din bunuri mobile și imobile, evidențiate distinct în evidența contabilă și evidențele de carte funciară.

11. Bunurile care sunt în domeniul public al satului: străzile aleile, parcările, parcurile, pădurile și fondul forestier, podurile, cimiterul satului, drumurile. Totodată din domeniul public al satului fac parte: imobilele aparținînd primăriei, sediul acesteia, baza de producție, fondul locativ, școlile, grădinițele de copii, etc.

 

II. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A PERSONALULUI PRIMĂRIEI

 

Componența personalului primăriei este următoarea:

Primar- 1

Viceprimar-1

Secretarul consiliului local-1

Jurist - 1

Contabil șef- 1

Contabil șef-adjunct - 1

Specialiști pentru percepere fiscală - 2

Secretar - dactilograf - 1

Conducător auto - 1

Îngrijitoare de încăpere - 1.

 

III. ATRIBUȚIILE PRIMARULUI, VICEPRIMARULUI ȘI SECRETARULUI CONSILIULUI LOCAL TALMAZA

Primarul își exercită atribuțiile

în baza art.29 al Legii privind administrația publică locală nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 și are următoarele atribuții:

 

-asigură executarea deciziilor consiliului local;

-propune, în condițiile legii, organigrama și statele primăriei, schema de salarizare a personalului acesteia și le supune aprobării consiliului local;

-numește, stabilește atribuțiile și eliberează din funcție de subdiviziuni, de servicii, de întreprinderi municipale din subordine, personalul primăriei, conduce și controlează activitatea acestora, contribuie la formarea și reciclarea profesională;

-stabilește atribuțiile viceprimarului;

-asigură elaborarea proiectului de buget local al unității administrativ-teritoriale pe următorul an bugetar și a contului de încheiere  a execițiului bugetar și le prezintă spre aprobare consiliului local;

-exercită funcția de ordonator principal de credite al satului; verifică, din oficiu sau la cerere, încasarea și cheltuirea mijloacelor de la bugetul local și informează  consiliul local despre situația existentă;

-răspunde de inventarierea  și administrarea bunurilor domeniului public și celui privat ale satului, în limitele competenței sale;

-exercită, în condițiile legii, supravegherea activităților din târguri, piețe, oboare, parcuri, spații verzi, locuri de distracție și agrement și ia măsuri operative pentru buna lor funcționare a serviciilor respective de gospodărie comunală;

-conduce, coordonează și controlează  activitatea serviciilor publice locale, asigură funcționarea serviciului stare civilă, a autorității tutelare, contribuie la realizarea măsurilor de asistență socială și ajutor social;

-eliberează autorizațiile și licențele prevăzute de lege;

-asigură securitatea traficului rutier și pietonal prin organizarea circulației transportului, prin întreținerea drumurilor, podurilor și instalarea semnelor rutiere în raza teritoriului administrat;

-asigură repartizarea fondului locativ și controlul asupra întreținerii și gestionării acestuia în unitatea administrativ-teritorială respectivă;

-reprezintă colectivitatea locală în relațiile cu alte autorități  publice, persoane fizice sau juridice din țară sau din străinătate, precum și în instanțele judecătorești, în condițiile legii; semează actele și contractele încheiate în numele colectivității locale, cu excepțiile prevăzute de lege;

-prezintă consiliului local, anual și ori de câte ori este necesar, rapoarte cu privire la situația social-economică a satului;

-înregistrează asociațiile obștești care intenționează să activeze în unitatea administrativ-teritorială respectivă;

-exercită, în numele consiliului  local, funcțiile de autoritate tutelară, supraveghează activitatea  tutorilor și a curatorilor;

-coordonează activitatea de asistență socială privind copiii, persoanele în etate, invalizii, familiile cu mulți copii, alte categorii de persoane socialmente vulnerabile, sprijină activitatea asociațiilor obștești de utilitate publică din teritoriul satului;

-asigură elaborarea planului general de urbanism și a documentației de urbanism și amenajare a teritoriului și le prezintă spre abrobare consiliului local; în condițiile legii;

-constată încălcările legislației în vigoare comise de persoane fizice și juridice în teritoriul adminstrat, ia măsuri pentru înlăturarea sau curmarea acestora și, după caz, sesizează organele de drept, acestea fiind obligate să reacționeze cu promptitudine, în condițiile legii, la solicitările primarului;

-ia măsuri de interzicere sau de suspendare a spectacolelor, reprezentațiilor sau altor manifestări publice care contavin ordinii de drept sau bunelor moravuri, care atentează la ordinea și liniștea publică;

-propune consiliului local consultarea populației prin referendum în probleme locale de interes deosebit, ia măsuri pentru organizarea acestor consultări;

-stabilește locul desfășurării întrunirilorpublice și condițiile ce țin de securitatea și igiena generală a habitatului uman;

-ia, în consum cu autoritățile centrale de specialitate și cu serviciile publice desconcentrate ale acestora, măsuri de prevenire și diminuare a consecințelor calamităților naturale, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor, epifitotiilor și epizootiilor și, în acest scop, dispune, cu titlul executoriu, mobilizarea, după caz, a agenților economici și instituțiilor publice din localitate;

-sprijină colaborarea cu localități din alte țări, contribuie la extinderea cooperării și a legăturilor  directe cu acestea;

Primarul, în calitatea sa de autoritate publică locală executivă, exercită și alte atribuții prevăzute de legislația în vigoare sau încredințate de consiliul local;

-organizează și participă la elaborarea proiectului bugetului Primăriei și îl prezintă spre aprobare Consiliului local;

-înaintează propuneri în condițiile legii pentru stabilirea impozitelor și taxelor locale și efectuează modificări în regulamentul cu privire la stabilirea taxelor locale;

Analizează și prezintă trimestrial și anual spre examinare comisiei și Consiliului local informația privitor la:

a) mersul acumulării veniturilor, inclusiv a impozitelor și taxelor locale;

b) mersul executării părții de cheltuieli (inclusiv la necesitate pe fiecare instituție bugetară finanțată de bugetul local);

-înaintează  propuneri (inclusiv la solicitarea ordonatorilor de credite):

a)pentru modificări în buget în dependență de executarea lui și necesitatea de efectuare  a cheltuielilor neprevăzute inițial;

b)pentru alocare a surselor din fondul de rezervă;

-solicită informația de la direcția statistică privitor la starea de producție a agenților economici din sat și o prezintă Consiliului local anual;

-coordonează întrebările privitor la funcționarea tîrgurilor, pieților și înaintează propuneri de rezolvare a problemelor apărute, la comisie;

- studiază situația privind executarea rețelei instituțiilor preșcolare, precum și propunerile șefelor de grădinițe privind deschiderea sau închiderea grupelor și înaintează propuneri la Consiliul local;

- coordonează și dirijează activitatea contabilului-șef, perceptorilor fiscali

- elaborează proiecte de decizii ale consiliului local și dispoziții ce țin de domeniul încredințat;

- participă la ședințele Consiliului local și ale comisiilor de specialitate ale acestuia;

- acordă audiențe cetățenilor în probleme a căror rezolvare este de competența specialiștilor subordonați;

- semnează referate, rapoarte, informări privind activitatea serviciilor pe care le conduce;

- coordonează activitatea de elaborare a programelor, strategiilor, pronosticurilor, proiectelor de dezvoltare social- economică a satului;

- asigură legalitatea procedurii achizițiilor publice și de atribuire a contractelor ce rezultă din acestea.

 

 

 

 

 

                                                       Viceprimarul

 

Viceprimarul îndeplinește următoarele atribuții:

- Asigură și este responsabil de elaborarea Regulamentului de urbanism și aplicarea prevederilor din planurile de urbanism și amenajarea teritoriului și măsurilor stabilite de primăriei cu privire la protecția mediului, potrivit legislației în vigoare;

- inițiază, asigură și urmărește cooperarea cu diferite organisme și organizații internaționale pentru realizarea proiectelor legate de protecția mediului;

- urmărește, verifică și răspunde de modul de îndeplineri a competențelor ce revin Primăriei, în efectuarea autorizată a transportului public de persoane pe raza satului;

- participă la ședințele Consiliului local și ale comisiilor de specialitate ale acestuia;

- elaborează proiecte de decizii ale consiliului local și dispoziții în domeniu său de competență;

- asigură și răspunde de exercitarea controlului privind executarea și realizarea construcțiilor în baza autorizațiilor de construire eliberate;

- asigură și răspunde de întocmirea programului de reparații la imobilele aflate în administrarea primăriei și fundamentarea cheltuielilor necesare pentru lucrările de reparații capitale și de întreținere;

- răspunde de întocmirea propunerilor de atribuire în proprietate a terenurilor potrivit legii, sau a altor dispoziții legale;

- asigură ordinea și liniștea publică prin intermediul colaboratorilor poliției a gărzilor populare, al serviciilor de pompieri și protecției civile, care au obligația să răspundă solicitărilor sale în condițiile legii;

- asigură împreună cu organele specializate ale statului măsurile pentru prevenirea și limitarea calamnităților, catastrofelor, incendiilor și inundațiilor, epidemiilor, epizootilor, precum și ca urmare a instituirii stării de necesitate sau de urgență, în acest scop poate mobiliza populația, agenții economici și instituțiile publice din sat, care sunt obligate să execute măsurile stabilite;

- acordă audiență cetățenilor în problemele a căror rezolvare este de competența secțiilor coordonate și asigură în termenii stabiliți de legislația examinării petițiilor și reclamațiilor în problemele ce țin de activitatea serviciilor comunale, de construcție, drumuri și arhitectură.

 

Secretarul Consiliului local își exercită atribuțiile în baza art.39 al Legii privind administrația publică locală nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 și are următoarele atribuții:

      - asigură înștiințarea convocării consiliului local;

- participă la ședințele consiliului local;

- avizează proiecte de decizii ale consiliului local și contrasemnează deciziile;

- asigură buna funcșionare a primăriei;

- asigură efectuarea lucrărilor de secretariat;

- pregătește materialele pe marginea problemelor supuse dezbaterii în consiliul local;

- comunică și remite, în termen de 5 zile, dacă legea nu prevede altfel, autorităților și persoanelor interesate actele emise de consiliul local sau de primar;

- asigură aducerea la cunoștință publică a deciziilor consiliilor local și a dispozițiilor normative ale primarului;

- păstrează și aplică după caz sigiliul;

- acordă ajutor consilierilor și comisiilor consiliului local;

- administrează sediul primăriei și bunurile ei;

- înregistrează contractele de locațiune sau după caz, contractele de arendă a bunurilor imobile pe un termen mai mic de 3 ani.

– asigură preluarea, înregistrarea și repartizarea zilnică pe servicii și funcționari a cererilor, scrisorilor, petițiilor, sesizărilor cetățenilor precum și a actelor și documentelor transmise de oraganele centrale și locale ale administrației publice, de instituții  și agenți economici, conduce evidența informalizată a acestora;

-asigură descărcarea din evidență a actelor și documentelor rezolvarte și prezintă lunar conducerii Primăriei stadiul soluționării acestora;

-conduce registrul de evidență și numerotare a deciziilor Consiliului local și registrul de evidență a dispozițiilor emise de către primar;

-întocmește Nomenclatorul dosarelor Primăriei, asigură întocmirea dosarelor conform nomenclatorului, în toate subdiviziunile Primăriei;

-pregătește documentele spre păstrare și pentru predare la arhiva de stat;

-poartă raspundere personală de păstrarea documentelor la Primărie;

-întocmește datele statistice privind numărul de posturi din primăria satului și structura acestuia;

- asigură evidența întrebărilor  și interpelărilor  adresate Primăriei  în ședințele Consiliului, le transmite serviciilor de specialitate și comunică în termen răspunsurile consilierilor;

 

Secretarul îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege sau încredințate de către consiliul local sau de către primar.

 

PRIMĂRIA CA STRUCTURĂ FUNCȚIONALĂ, ARE URMĂTOARELE ATRIBUȚII:

-întocmeşte proiectele de decizii ale consiliului local şi proiectele  de dispoziţii ale primarului;

     -aduce la cunoştinţă publică deciziile consiliului şi dispoziţiile normative ale primarului;

     -colectează şi prezintă primarului informaţii pentru  raportul anual privind starea economică şi socială  a satului (comunei), oraşului (municipiului);

    -prezintă primarului, în comun cu serviciile publice, informaţii despre funcţionarea acestor servicii, precum şi a întreprinderilor municipale create de autoritatea publică locală;

    -supraveghează executarea măsurilor dispuse de primar atît în cadrul primăriei, cît şi în teritoriul administrat;

    -contribuie la elaborarea  proiectului de buget al unităţii administrativ-teritoriale pentru următorul an bugetar şi a proiectelor de modificare a bugetului, care urmează să fie prezentate de primar spre examinare consiliului local;

-asigură executarea bugetului local, în conformitate cu deciziile consiliului local și respectarea prevederilor legale;

-întocmește contul de încheiere a exercițiului bugetar al satului;

-asistă secretarul consiliului local în îndeplinirea atribuțiilor lui conform legii.

 

Numirea, angajarea, promovarea, sancționarea și eliberarea din funcție a personalului primăriei, drepturile și obligațiile se exercită în baza Legii privind administrația publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, Legea Nr.158 din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, Codul Muncii al Republicii Moldova, aprobat prin Legea nr.154-XV din 28.03.2003.

În conformitate cu statele de personal, aprobate prin decizia consiliului local angajații primăriei exercită următoarele funcții:

 

Juristul

 

Juristul este subordonat direct primarului satului și are următoarele atribuții:

- elaborează documentații privind aplicarea și executarea legilor necesare în realizarea competențelor primarului satului;

- participă la procesul de elaborarea , redactare a proiectelor de decizii ale consiliului local, dispozițiilor primarului, pe care le avizează pentru legalitate;

- verifică și acordă viză de legalitate pentru toate actele administrative, contractele economice, civile;

- reprezintă consiliul local și primăria în instanțele de judecată, în litigiile privind legalitatea deciziilor adoptate și în cele care rezultă din rapoartele cu alte autorități publice; ține evidența operativă a tuturor cazurilor în curs de judecată;

-ia măsuri pentru punerea în aplicare a hotărârilor judecătorești;

-urmărește apariția actelor normative din care rezultă sarcini pentru personalul primăriei și face propuneri în consecință; informează primarul, viceprimarul, secretarul Consiliului local cu privire la aceasta;

-participă la negocierea divergenților contractuale în care este implicată primăria satului;

Specialistul asigură executarea legislației ceține de domeniul de activitate încredințat.

 

Secretarul – dactilograf

1)

-organizează și asigură primirea în audiență a cetățenilor realizând lucrările de secretariat pentru audiențe și conduce evidența cererilor, solicitărilor, plângerilor, propunerilor făcute de cetățeni în timpul audienșelor și urmărește soluționarea acestora de către servicii în cazul în care nu pot fi rezolvate pe loc, precum și transmiterea răspunsurilor către cetățeni;

-realizează schimbul de informații și experiență cu alte primării din raion, republică și de peste hotare pentru a adopta și eficientiza relația cu cetățenii;

-monitorizează presa centrală și locală și aduce la cunoștința conducerii primăriei și șefilor serviciilor articole de interes ce vizează satul, primăria și consiliul local;

-primește publicațiile din străinătate și face propuneri de repartizare a acestora pe servicii, în funcție de conținutul informațiilor și asigură traducerea celor care rămân  la dispoziția serviciilor;

-primește corespondența din străinătate, asigură traducerea acesteia și transmiterea raspunsurilor.

Specialistul asigură executarea legislației ce ține de domeniul de activitate încredințat.

 

2) –asigură întreținerea și actualizarea datelor privind satul, difuzate prin rețeaua INTERNET și pagina WEB;

-îndeplinește funcția de secretar a comisiei administrative;

-asigură informarea cetățenilor cu privire la desfășurarea alegerilor electorale locale și generale;

-pune la dispoziția cetățenilor documentele necesare (formulare tip și fișe de informații);

-informează cetățenii cu privire la serviciile oferite de primărie;

-asigură conducerea și actualizarea evidențelor organizațiilor guvernamentale și neguvernamentale din străinătat, în baza datelor furnizate de serviciile primăriei și a altor instituții sau organisme cu atribuții în acest domeniu;

-inițiază și face propuneri pentru proiecte finanțate de instituțiile donatoare;

-colaborează și ține legătură cu organizațiile neguvernamentale înființate în sat;

-coordonează desfășurarea întrunirilor legitime în sat.

Specialistul asigură executarea legislației ce ține de domeniul de activitate încredințat.

 

3) – organizează publicarea materialelor specialiștilor primăriei care prezintă interes pentru locuitorii satului;

-îndrumă cetățenii, reprezentanții instituțiilor publice și agenților economici să se adreseze în funcție de competențele altor instituții locale sau centrale după caz;

-asigură organizarea conferințelor de presă ale primarului și consiliului local pe baza materialelor puse la dispoziție de serviciile primăriei;

-asigură relația cu mass-media;

-realizează materialele și lucrările necesare primăriei cu prilejul sărbătoririi unor evenimente naționale și locale (anunțuri, invitații, felicitări, filmări)precum și protocolul acestora;

-studiază opiniile cetățenilor satului;

Specialistul asigură executarea legislației ce ține de domeniul de activitate încredințat.

 

Specialistul în problemele tineretului și sportului

 

-avizează cererile de înscriere în registrul sportiv al asociațiilo și cluburilor sportive și ia la evidență asociațiile sportive locale;

-susține federațiile sportive în organizarea și desfășurarea competițiilor sportive atât locale cât și naționale;

-colaborează cu instituțiile școlare pentru acordarea ajutorului în organizarea și dezvoltarea  sportului școlar;

-contribuie  la  organizarea în comun cu asociațiile, cluburile, federațiile de specialitate și agenții economici prin intermediul mass-media, propagarea pe scară largă a culturii fizice și sportului în rândul populației;

-elaborează planurile de activitate, regulamente pentru desfășurarea manifestărilor sportive de masă în sat;

-elaborează și realizează programele de activitate în conformitate cu necesitățile și interesele tinerilor sportivi;

-conlucrează cu organizațiile de tineret și instituțiile de învățământ din sat cu alte organe și înstituții în scopul propagării sportului;

-realizează programele de dezvoltare a sportului prin organizarea diverselor activități sportive;

-asigură buna funcționare a gărzilor populare din sat.

Specialistul asigură executarea legislației ce ține de domeniul de activitate încredințat.

 

Specialistul în problemele de tineret, recrutare și încorporare

-dirijează activitatea  intituțiilor de cultură din teritoriu, ajustează rețeaua  lor în necesitățile culturale ale populației și potențialul economic al primăriei;

-elaborează și realizează programele de activitate în conformitate cu necesitățile și interesele tinerilor;

-susține crearea și dezvoltarea asociațiilor de tineret în teritoriu, asigură condițiile de activitate, contribuind la încadrarea activă a tinerilor în viața economică, socială, politică și spirituală a satului;

-stabilește căile de subvenționare, pe bază de concurs, a programelor asociațiilor de tineret din teritoriu;

-conlucrează cu organizațiile de tineret și instituțiile de învățămînt din sat cu alte organe și instituții, a căror activitate vizează tineretul și familiile tinere;

-conlucrează cu Oficiul Forței de Muncă în vederea angajării tineretului din sat în câmpul muncii;

-duce evidența militară a rezerviștilor;

-asigură evidența recruților și încorporarea în rândurile Armatei Naționale;

Asigură înștiințarea și alarmarea în mod oportun a populației despre pericolul atacurilor aeriene și producerea unor dezastre;

-asigură capacitatea de intervenție a formațiunilor de protecție civilă și a subunităților de serviciu în cazul situațiilor de urgență.

Specialistul asigură executarea legislației ce ține de domeniul de activitate încredințat.

Specialistul în probleme de reglementare

 a proprietății funciare

-dirijează procesul de reglementare a regimului proprietății funciare;

-efectuează controlul asupra folosirii raționale a terenurilor;

-elaborează și coordonează scheme privind delimitarea terenurilor în proprietate, posesiune și folosință;

-examinează și aprobă scheme, proiecte și alte documente referitoare la organizarea teritoriului;

-exercită controlul asupra folosirii raționale a terenurilor de către toți deținătorii indiferent de tipul de proprietate și forma de organizare a producției;

-ține evidența contractelor de arendare a terenurilor agricole încheiate în baza legii;

-întocmește documentele necesare în vederea acționării în instanță a persoanelor fizice și juridice care execută lucrări de construcții fără autorizații de construire pe terenurile proprietate a acestora sau cu nerespectarea acestora;

-întocmește documentațiile tehnico-economice pentru amenajarea unor noi locuri de parcare în sat;

-întocmește cadastrul general pentru sat conform legislației în vigoare;

-asigură evidența posesorilor de terenuridin intravilan;

-realizează măsurători topografice și întocmește planuri de situație pentru terenurile aparținînd domeniului public și privat al satului;

-întocmește contractele de închiriere a terenurilor aferente construcțiilor, anexelor (curte și grădină) persoanelor care au cumpărat locuințe, în baza legii;

-asigură evidența parcărilor din sat și administrarea lor, înclusiv prin amplasarea indicatoarelor „parcare cu plată”;

-asigură legalitatea actelor privind darea în administrare, locațiune, înstrăinare etc. A terenurilor ce fac parte din proprietatea publică a consiliului local.

Specialistul asigură executarea legislației ce ține de domeniul de activitate încredințat.

 

 

 

Contabilul-șef

-asigură:

a) respectarea metodologiei contabilității;

b) întocmirea corectă a rapoartelor financiare și statistice și prezentarea lor în termenii stabiliți;

c) înregistrarea tuturor operațiunilor efectuate;

d) efectuarea inventarierii anuale;

e) păstrarea și integritatea contabilității:

-pune la dispoziția (la solicitare):

a)ordonatorilor terțiari de credite înformația privind executarea devizelor de cheltuieli;

b) specialistului pentru planificare informația privind intrarea în cont a plății pentru vînzarea și darea în arendă a pămîntului.

-ține evidența:

a) împrumuturilor bugetare, inclusiv a celor acordate băncilor comerciale;

b) contractelor încheiate în ce privește achitarea pentru mărfurile, lucrările și serviciile primite.

-repartizează lucrul între funcționarii contabilității, asigurând calitatea integrală a lui;

-exercită controlul asupra integrității mijloacelor financiare;

-îndeplinește lucrul metodologic, în probleme ce țin de evidența contabilă;

-îndeplinește cartea mare;

-controlează documentele de casă.

Specialistul asigură executarea legislației ce ține de domeniul de activitate încredințat.

 

 

 

Contabilul șef-adjunct

 

-duce evidența pe fiecare instituție a cheltuielilor de casă reale;

-perfectează acte de verificare cu întreprinderile, organizațiile și instituțiile cu care primăria are relații, ducând evidența debitorilor și creditorilor;

-prelucrează materialele și îndeplinește ordinul memorial nr.2,6 și 8;

-pregătește și prezintă raportul privind calcularea, utilizarea și achitarea contribuțiilor de asigurări sociale de stat (Forma 4-BASS).

Specialistul asigură executarea legislației ce ține de domeniul de activitate încredințat.

 

Serviciul de colectare a impozitelor și taxelor locale

 

-deschide și duce evidența conturilor personale la fiecare plătitor  de impozite;

-calculează, întocmește și înmînează avizele de plată a impozitului pe bunurile imobiliare în termenii stabiliți de legislație;

- duce evidența registrelor de gospodării pe sectorul repartizat;

- asigură evidența integrală a contribuabililor amplasați în sectorul deservit;

- calculează și duc evidența intrării în cont a taxelor pentru amplasarea reclamei.

- populariazează legislația fiscală și examinează scrisorile, cererile și reclamațiile contribuabililor;

- în comun cu Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Ștefan Vodă;

a) îndeplinește atribuțiile privind compensarea sau restituirea sumelor plătite în plus și care urmează a fi restituite, conform legislației în vigoare;

b) participă la executarea silită a obligațiilor fiscale.

În activitatea sa, perceptorii fiscali se conduc de Regulamentul SCITL.

 

 

                             Regimul de lucru al Primăriei

 

8.00-17.00

întrerupere: 12.00-13.00

Zile de odihnă: Sîmbătă și duminică

Audiența cetățenilor:

Primarul, viceprimarul – fiecare luni și joi

Specialiștii – luni și joi

 

                                        VI. DISPOZIȚII FINALE

 

  • Regulamentul de organizare și funcționare a primăriei, precum modificările și completările acestuia se aprobă de către Consiliul local;
  • fișele de post ale personalului primăriei se elaborează în conformitate cu prezentul Regulament.

 Prima pagină  »  Primaria  »  Regulamentul de organizare şi funcţionare primăriei satului Talmaza


© 2023 Satul Talmaza Raionul Ștefan-Vodă, Republica Moldova   |   Site elaborat de MoldData
PAGINA ÎN SUS